Ubezpieczenia NNW

nnwPrzedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez Ubezpieczonego w życiu prywatnym oraz zawodowym. Ochroną mogą być objęte skutki zdarzeń powstałych zarówno na terenie kraju, jak i podczas podróży zagranicznej.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków może zostać rozszerzone o zwrot kosztów leczenia związanych z wypadkiem.