NNW w podróży

turystyczneUbezpieczeniem objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegające na trwałym uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci Ubezpieczonego, wywołane przyczyną zewnętrzną, podczas podróży zagranicznej lub krajowej.

Umowę zawieramy na czas trwania podróży. Może zostać zawarta w formie zbiorowej lub indywidualnie.