Ubezpieczenia NNW dla klientów indywidualnych i grupowe

nnwPrzedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez Ubezpieczonego. Ochrona może dotyczyć zarówno zdarzeń zaistniałych w kraju jak i za granicą. Umowę ubezpieczenia zawiera się zazwyczaj na 12 miesięcy, a sumę ubezpieczenia, która stanowi górną granicę odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeń, określa Ubezpieczony. Stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu jakiego doznał Ubezpieczony ustalany jest po zakończeniu leczenia. W przypadku śmierci Ubezpieczonego świadczenie wypłacane jest osobie uprawnionej.

W zależności od wariantu ubezpieczenia może ono obejmować dodatkowe świadczenia w postaci:

  • kosztów leczenia związanych z wypadkiem
  • kosztów nabycia protez, przedmiotów ortopedycznych, rehabilitacji
  • koszty odbudowy stomatologicznej zębów stałych

Ubezpieczenie NNW można rozszerzyć o ryzyko zawału serca i udaru mózgu.

Umowa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków może być zawarta indywidualnie, jak również grupowo przez przedszkola, szkoły, zakłady pracy oraz organizatorów wycieczek na czas wyjazdu.