AC pojazdów

orangeW Autocasco przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy podlegające rejestracji na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stosownie do przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje utratę, zniszczenie, uszkodzenie pojazdu na skutek:

  • zderzenia z innym pojazdem, osobami, zwierzętami, obiektami znajdującymi się na zewnątrz pojazdu
  • pożaru, powodzi, wybuchu, gradu, uderzenia pioruna, działania osób trzecich
  • kradzieży

Ubezpieczeniem objąć można również wyposażenie dodatkowe zamontowane w sposób trwały w pojeździe. Przy kalkulacji składki bierzemy pod uwagę, miedzy innymi:

  • markę, wartość i wiek pojazdu
  • dotychczasowy przebieg ubezpieczenia
  • sposób wypłaty odszkodowania przy ewentualnej szkodzie
  • zakres ochrony ubezpieczeniowej
  • przeznaczenie pojazdu, miejsce zarejestrowania i użytkowania pojazdu
  • zastosowanych zniżek lub zwyżek
  • i innych czynników istotnych dla oceny ryzyka.

Ubezpieczenie zawiera się na 12 miesięcy, a składka na życzenie klienta może być opłacona w ratach.