Odpowiedzialność cywilna

turystycznePrzedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego podczas podróży zagranicznej lub krajowej za szkody rzeczowe lub osobowe jakie zostały wyrządzone czynem niedozwolonym przez Ubezpieczonego do naprawienia których, zgodnie z prawem jest zobowiązany. Ubezpieczenie może obejmować ochroną również szkody powstałe podczas uprawiania sport, np. narciarstwa.