Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych

ocRozporządzenie ministra finansów z dnia 11 marca 2010 roku określa szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych. Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna organizatorów imprez masowych, na które wstęp jest odpłatny , za szkody wyrządzone w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w następstwie działania lub zaniechania Ubezpieczonego, osobom w nich uczestniczącym.

Obowiązek ubezpieczenia powstaje najpóźniej w dniu złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. Minimalna suma gwarancyjna uzależniona jest od rodzaju imprezy (artystyczno-rozrywkowa, sportowa), od ilości uczestników, od miejsca organizacji (hala sportowa, budynek, stadion).