Gwarancje turystyczne (dla biur podróży)

finansoweZgodnie z ustawą o usługach turystycznych każdy organizator i pośrednik turystyczny ma obowiązek ustanowić finansowe zabezpieczenie swojej działalności gospodarczej. Jedną z form takiego zabezpieczenia jest gwarancja ubezpieczeniowa.

Gwarancja ta zabezpiecza interesy klientów przedsiębiorcy turystycznego w sytuacjach, gdy w wyniku niewłaściwego działania lub zaniechania działania przez przedsiębiorcę:

  • powstanie konieczność pokrycia kosztów powrotu klientów do kraju
  • powstanie konieczność zwrotu klientom wpłat za niewykonane usługi turystyczne

Beneficjentem gwarancji jest Marszałek województwa właściwy dla siedziby przedsiębiorcy turystycznego.