Gwarancja usunięcia wad i usterek

finansoweGwarancja usunięcia wad i usterek jest jedna z form zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpiecza wypłatę określonej kwoty na rzecz beneficjenta w sytuacji gdy wykonawca nie usunie lub niewłaściwie usunie wady i usterki ujawnione po zrealizowaniu kontraktu.

Gwarancja udzielana jest na okres od podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego do końca okresu gwarancji i rękojmi.