Gwarancja należytego wykonania kontraktu

finansoweJedną z akceptowanych przez inwestorów form zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązania jest gwarancja ubezpieczeniowa. Istotą tego ubezpieczenia jest zabezpieczenie roszczeń zleceniodawcy wynikających z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązania przez wykonawcę, np. niezachowanie parametrów jakościowych lub niewywiązanie się z kontraktu w terminie zgodnym z umową. Gwarancja udzielana jest na okres zgodny z warunkami kontraktu.

Ubezpieczenie wygasa w momencie przyjęcie prac bez usterek i potwierdzeniu tego faktu podpisanym przez strony protokołem.