Ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku

domyRuchomości domowe, stałe elementy wyposażenia, wartości pieniężne, przedmioty wartościowe są objęte ochroną ubezpieczeniową w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku. Jest ona udzielana pod warunkiem prawidłowego zabezpieczenia mienia. Minimalne wymogi to należyty stan techniczny drzwi i okien, uniemożliwiający dostanie się do pomieszczeń bez użycia siły. Drzwi wejściowe zaopatrzone w co najmniej dwa zamki wielozastawkowe.

Sumę ubezpieczenia ustala Ubezpieczający według wartości należącego do niego mienia.