Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

domyPrzedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody w mieniu lub na osobie, wyrządzone czynem niedozwolonym osobie trzeciej, np. zalanie mieszkania sąsiadów. Ochrona ubezpieczeniowa w tym przypadku dotyczy wyłącznie życia prywatnego i nie jest związana z prowadzeniem jakiejkolwiek działalności gospodarczej, zawodowej, politycznej czy społecznej. Szkody wynikające z posiadania zwierząt domowych, użytkowania roweru czy uprawiania sportu również mogą być objęte ochroną ubezpieczeniową