Ochrona prawna

domyPrzedmiotem ubezpieczenia są koszty ochrony prawnej poniesione w celu obrony swoich praw, w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach polskiego prawa, prowadzonych z udziałem Ubezpieczonego przed polskimi sądami. Koszty ochrony prawnej to nie tylko honorarium obrońcy, ale również koszty pozyskania niezbędnych opinii biegłych lub rzeczoznawców, dokumentów stanowiących materiał dowodowy, opłaty sądowe, administracyjne o ile służą ochronie praw Ubezpieczonego w związku z prowadzonym postępowaniem.

Ochrona odnosi się tylko do tych spraw, które są wszczęte w czasie obowiązywania umowy ubezpieczeniowej