Ubezpieczenie ochrony prawnej dla osób wykonujących zawody medyczne

medyczneUbezpieczenie ochrony prawnej dla osób wykonujących zawód medyczny dotyczy:

  • ochrony prawnej przy dochodzeniu odszkodowań przez Ubezpieczonego
  • ochrony prawnej przed dochodzeniem odszkodowań skierowanych przeciwko Ubezpieczonemu
  • ochrona prawna umów w życiu prywatnym
  • ochrona prawna umów związanych z pojazdem mechanicznym
  • ochrona prawna w sprawach karnych w życiu prywatnym i zawodowym (dotyczy również postępowania dyscyplinarnego wszczętego przeciwko Ubezpieczonemu)
  • ochrona prawna w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Suma ubezpieczenia ustalona jest w polisie i stanowi górna granicę odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeń. Składka uzależniona jest od wariantu ubezpieczenia.