Ubezpieczenie kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego będących konsekwencją zakażenia wirusem HIV/WZW

medyczneUmowa ubezpieczenia może być zawarta wyłącznie na rzecz ubezpieczonego wykonującego zawód medyczny. Z tytułu zawarcia umowy Ubezpieczonemu przysługują świadczenia z tytułu: przeprowadzenia konsultacji lekarskich i wykonania badań na obecność wirusa HIV lub WZW po ekspozycji, zastosowania kuracji antyretrowirusowej po ekspozycji, świadczenie z tytułu zakażenia wirusem HIV pomimo przejścia kuracji antyretrowirusowej, świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, świadczenie z tytułu śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Sumy ubezpieczenia oraz wysokość wypłacanych świadczeń uzależniona jest od wariantu ubezpieczenia. Umowę ubezpieczenia zawiera się na 12 miesięcy.