Odpowiedzialność cywilna pozostałych zawodów medycznych oraz farmaceutów

medycznePrzedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem  za szkody w mieniu lub na osobie wynikłe ze zdarzenia, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia, związane z wykonywaniem działalności leczniczej, a także posiadaniem mienia służącego do wykonywania tej działalności. Osoba objęta ubezpieczeniem musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności leczniczej lub udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Do pozostałych zawodów medycznych, zaliczamy między innymi: asystentkę stomatologiczną, diagnostę laboratoryjnego, fizjoterapeutę, technika RTG, optyka okularowego, technika EKG, logopedę, psychologa, ratownika medycznego, dietetyka itd.