Odpowiedzialność cywilna pielęgniarek i położnych

medyczneUbezpieczenia dobrowolne

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem (pielęgniarek i położnych) za szkody w mieniu lub na osobie wynikłe z wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, związane z wykonywaniem działalności leczniczej, a także posiadaniem mienia służącego do wykonywania tej działalności. Osoba objęta ubezpieczeniem musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności leczniczej lub udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Do dokumentów niezbędnych przy zawieraniu umowy, dla osoby wykonującej inny zawód medyczny niż lekarz, należy numer Prawa Wykonywania Zawodu, dokument uprawniający do udzielania świadczeń zdrowotnych lub potwierdzający nabycie fachowych kwalifikacji, a także informacja o rodzaju placówki i miejscu w którym Ubezpieczony wykonuje czynności zawodowe, ubezpieczony zawód oraz specjalność.

Ubezpieczenie obowiązkowe

Od dnia 1 stycznia 2012 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące ubezpieczenia OC pielęgniarek i położnych. Z przepisów tych wynika, że dla każdej pielęgniarki i położnej prowadzącej działalność leczniczą w formie indywidualnej lub grupowej praktyki pielęgniarskiej, specjalistycznej praktyki pielęgniarskiej ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe. Ubezpieczenie obowiązkowe nie obejmuje swoim zakresem szkód powstałych w czasie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na podstawie umowy o pracę. Zatem pielęgniarki i położne zatrudnione wyłącznie na podstawie umowy o pracę nie muszą zawierać ubezpieczenia obowiązkowego. Minimalne sumy ubezpieczenia regulowane są w rozporządzeniu ministra finansów z dnia 22 grudnia 2011 roku.