Odpowiedzialność cywilna lekarzy i lekarzy stomatologów

medyczneUbezpieczenia dobrowolne

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem (lekarzy, lekarzy stomatologów) za szkody w mieniu lub na osobie wynikłe ze zdarzenia, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia, związane z wykonywaniem działalności leczniczej, a także posiadaniem mienia służącego do wykonywania tej działalności. Osoba objęta ubezpieczeniem musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności leczniczej lub udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Do dokumentów niezbędnych przy zawieraniu umowy, należy w przypadku lekarza i stomatologa numer Prawa wykonywania Zawodu, a także informacja o rodzaju placówki i miejscu w którym Ubezpieczony wykonuje czynności zawodowe, specjalność oraz ewentualne roszczenia lub szkody w okresie ostatnich 3 lat.

Ubezpieczenie obowiązkowe

Od dnia 1 stycznia 2012 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące ubezpieczenia OC lekarzy i lekarzy dentystów. Z przepisów tych wynika, że dla każdego lekarza i lekarza dentysty prowadzącego działalność leczniczą w formie indywidualnej lub grupowej praktyki lekarskiej, specjalistycznej praktyki lekarskiej ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe. Ubezpieczenie obowiązkowe nie obejmuje swoim zakresem szkód powstałych w czasie wykonywania zawodu lekarza na podstawie umowy o pracę. Zatem lekarze zatrudnieni wyłącznie na podstawie umowy o pracę nie muszą zawierać ubezpieczenia obowiązkowego. Minimalne sumy ubezpieczenia regulowane są w rozporządzeniu ministra finansów z dnia 22 grudnia 2011 roku.