Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego

rolnictwoUbezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego należy do ubezpieczeń obowiązkowych i jest regulowane ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych z dnia 23 maja 2003 roku (Dz. U nr 124 poz. 1152 z późniejszymi zmianami). Oznacza to, że każda osoba posiadająca gospodarstwo o powierzchni powyżej 1 hektara podlega obowiązkowi ubezpieczenia. Umowę zawiera się na 12 miesięcy.

Ubezpieczeniem OC rolników jest objęta odpowiedzialność cywilna rolnika oraz każdej osoby, która pracując w gospodarstwie rolnym w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej wyrządziła szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody zaistniałe w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych, w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym, będących w posiadaniu rolnika i użytkowanych w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego.