Agro-casco

rolnictwoW ubezpieczeniu Agro-casco przedmiotem ubezpieczenia są maszyny rolnicze stanowiące własność Ubezpieczonego lub będące w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje maszyny wolnobieżne (z wyłączeniem ciągnika rolniczego) oraz inne niż wolnobieżne, wyposażone we własne źródło zasilania lub zasilane w energię ze źródeł obcych. A także wykonujące pracę na skutek ich ciągnienia lub pchania przez ciągnik rolniczy. Maszyny rolnicze podlegające rejestracji stosownie do przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym nie mogą być przedmiotem ubezpieczenia Agro-casco. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy szkód powstałych w maszynie rolniczej zaistniałych na skutek między innymi: ognia, wybuchu, uderzenia pioruna, powodzi, huraganu, gradu, zderzenia z innym pojazdem lub przedmiotem znajdującym się na zewnątrz maszyny, kradzieży z włamaniem pod warunkiem zabezpieczenia maszyny zgodnie z wymogami Ubezpieczyciela.