Ubezpieczenie zwiększonych kosztów prowadzenia działalności

bluePrzedmiotem ubezpieczenia są zwiększone koszty prowadzenia działalności, jakie poniósł Ubezpieczony na skutek zakłócenia lub przerwy w działalności gospodarczej spowodowanej szkodą w mieniu zaistniałą na skutek zdarzeń losowych w postaci pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, śniegu, zalania, lawiny, dymu i sadzy i innych. Zwiększone koszty prowadzenia działalności muszą mieć bezpośredni związek ze szkodą powstałą w mieniu i być niezbędne w celu kontynuowania działalności gospodarczej. I tak mogą to być koszty wynajmu pomieszczeń, maszyn i urządzeń zastępczych, koszty przetransportowania maszyn, urządzeń, surowców, towarów do nowych pomieszczeń. Jak również dodatkowe koszty pracy w postaci zatrudnienie dodatkowego personelu, godziny nadliczbowe, korzystanie z usług osób trzecich itp.