Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, nośników i baz danych

blueUbezpieczenie obejmuje stacjonarne urządzenia elektroniczne zainstalowane w miejscu ubezpieczenia w celu podjęcia działalności, do której są przeznaczone. Ochrona ubezpieczeniowa może dotyczyć również przenośnego sprzętu elektronicznego oraz wymiennych nośników danych. Suma ubezpieczenia dla urządzeń elektronicznych ustalana jest przez Ubezpieczającego. Powinna odpowiadać wartości odtworzeniowej i stanowi górną granicę odpowiedzialności.
Umowę ubezpieczenia zawiera się na 12 miesięcy.