Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla firm

blueOdpowiedzialność cywilna deliktowa

Przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone czynem niedozwolonym osobie trzeciej w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej określonej rodzajowo w umowie ubezpieczenia lub użytkowaniem mienia służącego wykonywaniu tej działalności.

Odpowiedzialność cywilna kontraktowa

Przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody w mieniu lub na osobie powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej określonej rodzajowo w umowie ubezpieczenia.

Odpowiedzialność cywilna za produkt

Przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody w mieniu lub na osobie, wyrządzone przez rzecz ruchomą wprowadzoną do obrotu, a także wskutek nieprawidłowego wykonania pracy lub usługi przez osoby objęte ubezpieczeniem.

Odpowiedzialność cywilna najemcy

Przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu nieruchomości i ich części składowych, oddanych w użytkowanie osób objętych ubezpieczeniem na podstawie umowy najmu, dzierżawy albo innego pokrewnego stosunku prawnego.

Odpowiedzialność cywilna pracodawcy

Przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność cywilna za szkody na osobie wynikające z wypadku przy pracy w rozumieniu ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wyrządzone pracownikom przedsiębiorcy.