Ubezpieczenie mienia od ognia i zdarzeń losowych

bluePrzedmiotem ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych jest mienie stanowiące własność Ubezpieczonego lub będące w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego. Ochroną ubezpieczeniowa można objąć:

 • budynki i budowle
 • lokale
 • maszyny, urządzenia lub wyposażenie
 • rzeczowe aktywa obrotowe
 • nakłady inwestycyjne
 • mienie osób trzecich
 • mienie pracownicze

Umowa ubezpieczenia dotyczy szkód powstałych wskutek następujących zdarzeń:

 • pożaru
 • uderzenia pioruna
 • wybuchu
 • upadku statku powietrznego
 • huraganu
 • powodzi
 • gradu
 • deszczu nawalnego
 • śniegu
 • trzęsienia ziemi
 • zapadania się ziemi
 • lawiny
 • zalania
 • dymu i sadzy
 • uderzenia pojazdu lądowego
 • huku ponaddźwiękowego

Jak również upadku drzew i konarów w bezpośrednim sąsiedztwie wymienionych zdarzeń. Umowę ubezpieczenia zawiera się na 12 miesięcy.