Ubezpieczenie mienia od dewastacji

blueMienie stanowiące własność Ubezpieczonego lub będące w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego można ubezpieczyć od dewastacji. Ochronie ubezpieczeniowej podlegają następujące kategorie mienia:

  • budynki i budowle oraz lokale (w tym stałe elementy wykończenia wnętrz)
  • maszyny, urządzenia oraz wyposażenie
  • rzeczowe aktywa obrotowe
  • nakłady inwestycyjne
  • mienie osób trzecich
  • mienie pracownicze