Ubezpieczenia maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych

blueOchroną ubezpieczeniową objęte są szkody w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych powstałe na skutek działania prądu elektrycznego , np. zwarcia, nadmiernego wzrostu, obniżenia lub całkowitego zaniku napięcia, wadliwego funkcjonowania zabezpieczeń chroniących te urządzenia. Mienie przyjęte do ubezpieczenia powinno być wyszczególnione w umowie ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia ustalana jest przez Ubezpieczającego i stanowi górna granicę odpowiedzialności. Umowę zawiera się na 12 miesięcy i dotyczy ona urządzeń zainstalowanych, gotowych do eksploatacji.