Odpowiedzialność cywilna spedytora (OCS)

bluePrzedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna spedytora. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług spedycyjnych. Ochroną może zostać objęta odpowiedzialność cywilna spedytora nie tylko za uszkodzoną lub utraconą przesyłkę, ale również w związku: z zawieraniem umów o przewóz i przygotowaniem dokumentów, załadunkiem i wyładunkiem przesyłek, pakowaniem, znakowaniem towarów, przygotowaniem dokumentacji i zgłaszaniem do odprawy celnej, składowanie przesyłek do 30 dni i inne.

Suma ubezpieczenia jest ustalana w umowie i stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody zaistniałe w okresie ubezpieczenia.