Odpowiedzialność cywilna przewoźnika (OCP)

blueOchrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego, prowadzącego działalność gospodarczą w charakterze przewoźnika w transporcie krajowym i międzynarodowym, za szkody powstałe podczas wykonywania umowy przewozu towarów. Warunkiem udzielenia ochrony ubezpieczeniowej jest posiadanie przez przewoźnika uprawnień do wykonywania transportu, uzyskanych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Odpowiedzialność cywilna przewoźnika może dotyczyć:

  • transportu krajowego na podstawie dokumentów przewozowych, np. listu przewozowego
  • transportu międzynarodowego na podstawie listu przewozowego CMR zgodnego z Konwencją CMR

Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody, które miały miejsce w okresie ubezpieczenia.