Cargo – Ubezpieczeniu mienia w transporcie

blueW ubezpieczeniu mienia w transporcie, przedmiot ubezpieczenia stanowi mienie przewożone na ryzyko Ubezpieczonego na podstawie właściwych dokumentów przewozowych w transporcie krajowym drogowym, kolejowym lotniczym lub śródlądowym. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy całej długości trasy przewozu wykonywanego przy użyciu jednego lub kilku środków transportu. W zależności od wariantu ubezpieczenia w zakres ochrony mogą wchodzić szkody spowodowane przez:

  • ogień, wybuch, uderzenie pioruna, powódź, deszcz nawalny, lawina, upadek pojazdu powietrznego na środek transportu
  • rabunek, wypadek środka transportu, kradzież z włamaniem
  • kradzież mienia wraz ze środkiem transportu

Przewożone mienie musi być zabezpieczone zgodnie z wymogami ubezpieczyciela.